Reklamační řád

  • Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.
  •  Prodávajícím je EDUKOMPLEX real, s.r.o., se sídlem Osvobození 699, 686 04, Kunovice IČO 29451647.
  • Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • Reklamace/oznámení vad může být učiněna prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách prodejce nebo písemně na adrese sídla prodávajícího a rovněž prostřednictvím kontaktního e-mailu prodávajícího.
  • Reklamované zboží zasílejte na místo jeho převzetí, nebo na adresu: Osvobození 699, 686 04, Kunovice.

Reklamace učiněná spotřebitelem

Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost kupujícího je Prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na některé z provozoven.

Reklamace učiněná podnikatelem

Bylo-li zboží zakoupeno v rámci podnikatelské činnosti, neuplatní se na práva kupujícího z vadného plnění dle ustanovení o ochraně spotřebitele. Kupující, kterým je podnikatel, je oprávněn domáhat se práv z vadného plnění dle obecných ustanovení týkajících se kupní smlouvy zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přijetím obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí je tento reklamační řád, kupující podnikatel souhlasí s vyřízením reklamace do 15 dnů ode dne oznámení vady (dnem oznámení vady je den doručení písemného oznámení vady prodávajícímu). Lhůta pro odstranění oprávněně reklamované vady pak činí 90 dnů ode dne oznámení vady. V komplikovanějších případech, kdy není možno bez bližšího zkoumání rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoli, se obě uvedené lhůty prodlužují o dobu nezbytně nutnou k posouzení vady. Reklamace (oznámení vad) musí být učiněna písemně.

Prodávající může podnikateli poskytnout záruku za jakost zboží, bude-li tato záruka, jakož i délka jejího trvání stranami výslovně písemně ujednána.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek. Uzavřením Kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 16. 4. 2018